Heko Rais Magufuli

Wednesday, 7 March 2018

Wimbo wa leo- Ndigonesei baba ndigone kukunda- Niwezeshe kushinda

ndiropafadze baba ndigone kukunda
ndisimudzire ndigonesei kukunda
ndiropafadze ndigone kukunda 
nitukuze baba niweze kushinda
niinue uniwezeshe kushinda
nitukuze niweze kushinda

No comments: